Top banner
關於歷史系教師及成員學生資訊網站連結系友活動聯絡資訊
pic
重要訊息

 
2017-12

‎東海歷史系歡迎高三生選讀本系

 親愛的高三生:

你好!歡迎你成為東海大學歷史系的新鮮人。

在進入本校與本系就讀前你可能會想一些問題。諸如:到東海與別的大學就讀有何不同?東海歷史系與其他歷史系有何不同?讀東海歷史系需要作什麼準備工作?等等。東海大學的教師們一直在努力思索與落實本校的發展目標,本系教師們也不斷思索歷史學的方向與前沿,並努力落實在課程設計與教學之中。我願意在此與你們分享一些基本理念。

more

   
pic

公告事項
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
pic